هر روزمان را با اشتباه خط خطی میکنیم.میبینی؟ما باید اشتباه کنیم و این بخشی از زندگی ماست.اشتباهی که به خوبی ها معنا می بخشد.
در این بین به یک مقصر هم نیاز داریم.از قضا اینهم جزئی از ماست که باید"مقصر گردی" کنیم.
نیوتون هم یک مقصر گرد بود.او جاذبه را مقصر افتادن سیب دانست.درحالی که خودش بیشتر از همه مقصر بود.لعنتی فقط حجم کتاب فیزیک را بیشتر کرد.
همه مقصر اند و این درحالی ست که هیچکس مقصر نیست.
تنها تفاوت در این است که چه کسی تقصیر را گردن میگیرد و چه کسی تقصیر را به گردن دیگران می اندازد.