یک دختر وقتی ۱۵ سالش شد به چه چیزی فکر میکند؟

یک آدم چند ساله میتواند جواب این سوال را بدهد؟

یک دختر وقتی به سن ۱۵ سالگی رسید بخودش این اجازه را میدهد که تجربه نکرده هایش را بالا پایین کند؟

یک روزی که مهم نیست کدام روز بود،بخشی از وجود همین نوجوان تفسیر کرد که هر تپش قلب،حیاتش را ضمانت میکند.و این در حالی ست که او نه صدای آن را میشنود ونه بالا وپایین رفتنش را بوضوح حس میکند.خوب تر که فکر کرد فهمیدتنها زمانی می تواند آنرا حس کند که یا عاشق شده باشد و یا اینکه حسابی ترسیده باشد.باز که بیشتر فکر کرد دید نه! وقتی که ترسیده باشد هیچ هم حواسش به حرکات قلبش نیست! او فقط ترسیده و ترس تمام وجودش را دزدیده است..‌.پس عمیق تر فکر کرد..

و اینطوری شد که یک دختر در سن پانزده سالگی استنتاج کرد تا زمانی که در بند عشق باشد میتواند زندگی را لمس کند.

+معشوق یک بهانه ست،اگر میخواهیم عاشق باشیم!

کاری ندارم کجایی؟چه میکنی؟

بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود.