جانِ من این چه وضعیست؟!

کلاس عربی راه انداختین؟!:|:)