میخواهم کسی را دوست بدارم.میخواهم به یک نفر عشق بورزم بی آنکه تلاشی یا امیدی برای وصال داشته باشم.

میخواهم قلبم را زنده نگه دارم و میخواهم عاشقی را تجربه کنم.عشقی که معشوق نداشته باشد و رنج فراق نباشد و وصال نباشد.عشق باشد و عشق!

همان حس خالص!