عشق،مظهر ضعف و سستی دخترک بود...

عهد کرد دیگر هرگز مبتلایش نشود!