وقتی به دیگران اجازه میدهی قضاوتت کنند،فقط اجازه نداده ای تا قضاوتت کنند.آنها را آزاد گذاشته ای تا خردت کنند،له ات کنند،زیر دست و پایشان لگد مالت کنند و در آخر بهشان اجازه دادی با زبانهایشان،نابودت کنند...