دریافت 

زندگی بغرنج ترین بلایی بود که به سرم آمد.