تا وقتی که سیگاری را روشن نکنی،بهت آسیبی نخواهد رساند،من هیچوقت سیگاری روشن نکردم.این یه استعاره ست! 

تو اینی🚬 که بهت آسیب میرساند را بین دندانهایت میگذاری...

اما هیچوقت این قدرت را بهش نمیدهی که تو را نابود کند!

الحاقیه:«به آدم ها این قدرت را ندهید تا آنقدری برایتان مهم شوند که بتوانند شما را نابود کنند! آنها را لای دندانهایتان بگذارید و فشارشان دهید،اما هرگز،هرگز و هرگز، روشنشان نکنید!»