سوختن در آتش خویش را خواهان باش.
بی خاکستر شدن کی نو توانی شد؟

هر شروع،برهان یک پایان است